Importanța educației muzicale pentru preșcolari

Muzica, cea mai profundă și complexă dintre arte, este expri­marea ideilor și sentimentelor prin mijlocirea sunetelor muzicale. Mesajele ei sînt adresate afectivității, sensibilității. Ea dă naștere unor puternice sentimente estetice care sprijină dezvoltarea inte­lectuală a copiilor.

Muzica este prezentată în nenumărate manifestări ale vieții noas­tre. Ea ne încîntă, ne bucură sau ne întristează, ne dezvăluie un bogat conținut de idei, ne ajută să înțelegem mai profund gînduri și evenimente, ne mobilizează forțele, ne îndeamnă la realizări nobile.

Educația muzicală este una din componentele principale ale edu­cației estetice. Ea contribuie într-o mare măsură la crearea premiselor necesare dezvoltării reprezentărilor, noțiunilor, emoțiilor și senti­mentelor estetice ale copiilor.

Însă, nu toți oamenii care ascultă muzica o înțeleg. Există o deosebire între „a auzi muzica” și „a asculta muzică”. Această deosebire rezidă și în existența unor deosebiri individuale de sensibilitate, de preferințe, dar în primul rând ea se datorează existenței sau lipsei de ambianță muzicală și de educație muzicală din timpul copilăriei. Desigur, și mai târziu se poate ajunge la cunoașterea și înțelegerea muzicii. Dar, cu cât educația muzicală se face mai de timpuriu, cu atât rezultatele sunt mai bogate, se influențând mai puternic dezvoltarea armonioasă a copilului. Prin urmare, este important să se înceapă educația muzicală de la vârsta preșcolară.

În grădinițe, copiilor li se face educația muzicală în mod orga­nizat și sistematic, cu mijloace, metode și procedee specifice.

Cântecele, jocurile cu cântec, jocurile muzicale, audițiile sunt mij­loacele de bază ale educației muzicale la vârsta preșcolară. Prin cântec, joc cu cântec, audiții muzicale, preșcolarii se deprind să asculte muzică, îndeosebi muzică vocală, și — datorită capacității imitative, caracteristică dominantă la vârsta preșcolară — li se trezește dorința de a cânta ei înșiși. Astfel, se formează priceperi și deprinderi ele­mentare de a interpreta clar, melodios și expresiv piesele muzicale destinate copiilor. Plecându-se de la premisa că nu există copii afoni ci, copii insuficient educați, grădinița acordă pe tot parcursul preșcolarității o atenție deosebită cultivării vocii copiilor, dezvoltării auzului lor muzical, dezvoltării simțului lor ritmic, melodic și dinamic.

Orizontul artistic al copiilor se dezvoltă mult prin dezvăluirea conținutului de idei și a formelor de expresie artistică a pieselor muzicale audiate. Copiii dobîndesc astfel, încă de la vârsta preșcolară, unele priceperi și deprinderi care stau la baza gustului pentru fru­mos, a înțelegerii și aprecierii frumosului.

Cântecele, jocurile cu cântec și jocurile muzicale, prin conținutul lor pozitiv de idei exprimate într-o formă emoționantă, convingătoare, influențează trăsăturile de caracter și de voință, în curs de formare, ale copiilor. Aceștia învață să fie buni, harnici, generoși, neînfricați, aspecte ilustrate cel mai adesea în conținutul cântecelor și în jocurile pe care le ascultă sau pe care le execută; învață să-și iubească familia, ținutul natal, po­porul și patria, natura înconjurătoare.

Toate mijloacele folosite în educația muzicală a preșcolarilor își au aportul lor la dezvoltarea gîndirii și imaginației copiilor, la stimu­larea atenției și mai ales la cultivarea memoriei auditive.

Educația muzicală își extinde influența și asupra dezvoltării fizice a copiilor. Cântecele, jocurile cu cântec și jocurile muzicale interpre­tate de copii contribuie la dezvoltarea aparatului respirator, a apa­ratului vocal și asigură o mai bună oxigenare a sîngelui.

După cum se știe, ritmul, unul din elementele principale ale muzicii, este în același timp un element important al întregii acti­vități a omului. Mișcările executate ritmic devin — prin însuși acest caracter al lor, mai puțin obositoare și în același timp dau corpului suplețe și frumusețe. Iată de ce prin jocurile cu cântec și jocurile muzicale se creează implicit posibilitatea educării mișcărilor copiilor, acestea devenind mai îndemânatice și mai expresive.

Bibliografie:

Dolgoșev, M., Marinescu E.Metodica educației muzicale în grădinița de copii, Ed. Didactică și Pedagogică, București

Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii, Ed. V&I Integral, Bucuresti 2005

Pop, I., Popescu, N. – Cântec și joc, jocuri muzicale pentru școlari, Ed. Didactica și Pedagogică