Îndrumӑtor în labirintul repartizӑrii computerizate

Moto: Începe sӑ faci tot ceea ce poți face.
Curajul conṭine geniu, putere și magie.
Johann Wolgang von Goethe

     Sfatul cel mai bun este sӑ nu dai sfaturi.

     Cu atật mai puṭin în momente de rӑscruce.

     Evaluarea Naṭionalӑ este un astfel de moment. Este un moment decisiv în viața unui adolescent.

     Din pӑcate este ales destul de prost, tocmai cậnd adolescentul nu este întru totul axat pe coordonatele unei cariere.

     Cӑci ce este un adolescent?

     Un individ plictisit, mereu neatent la ceea ce se întậmplӑ în jurul lui, preocupat de propriile lui sentimente noi și necunoscute, pe care încearcӑ sӑ le inṭeleagӑ, îndrӑgostit pentru prima datӑ.

     Iar societatea așteaptӑ de la el sӑ ia decizii clare asupra viitorului sӑu.

     Deci, pe tineri nu ne putem baza și atunci apelӑm la pӑrinṭi. Adultul, cu simț de rӑspundere , va încercă sӑ ia cea mai bunӑ decizie.

     Fiecare individ vede lumea din pespectiva lui, iar alegerea unei cariere pentru copilul sӑu s-ar putea sӑ reflecte dorinṭele ascunse ale adultului și nicidecum alegerea potrivită aptitudinilor adolescentului.

      Ar fi bine ca aṣa numita orientare ṣcolarӑ sӑ fie fӑcutӑ pe baze ṣtiinṭifice de către persoane competente ṣi nu dupӑ ureche.

      Nici eu, ca diriginte al clasei a VIII-a, nu mӑ consider în mӑsurӑ sӑ dau astfel de sfaturi.

      Rolul dirigintelui în acest moment este de a informa permanent asupra deciziilor care se iau la Ministerul Educației cu privire organizarea ṣi desfӑṣurarea în bune condiții a examenului, precum ṣi a repartizӑrii computerizate a absolvenṭilor clasei a VIII-a.

       Iar acum, dragi pӑrinṭi, vӑ informez cӑ pe site-ul ISMB, la capitolul broșurӑ admitere 2015, sunt publicate informațiile necesare. Acestea sunt disponibile la adresa ismb.edu.co/documente/examene/admitere/2015/broṣura_admitere_2014-15 pdf

Broșura conține date privind:

 • formele de invӑṭӑmậnt
 • calculul mediei de admitere
 • calendarul admiterii
 • susṭinerea probelor de aptitudini cu centrele de examinare
 • model de fiṣӑ de optiuni
 • precizӑri privind completerea fiṣei
 • reṭeaua unitӑṭilor de invӑṭӑmậnt din Bucureṣti precum ṣi numӑrul de locuri , secṭiile și ultima medie de intrare.

      Importante sunt:

 • modul cum se calculeazӑ media de admitere (25%, media claselor V-VIII, 75%, media notelor obṭinute la examen);
 • dacӑ se doreṣte urmarea unor clase unde se studiazӑ o limbӑ strӑinӑ intensiv sau bilingv, atunci dupӑ susṭinerea examenului ṣi afiṣarea mediei ṣi înainte de completarea fiṣei de optiuni, elevul trebuie sӑ susṭinӑ un test de aptitudini. Dupӑ susṭinerea probei , elevul va primi o adeverinṭӑ cu titulatura de respins sau admis. Aceasta va fi adusă la secretariat și se va completa fișa cu opțiuni pe baza rezultatului. Dacă a fost admis, elevul va face prima optiune la liceul și secția pentru care a dat atestatul.
 • Nu puteți să faceți opțiuni la secțiile bilingve, intensive, de sport, muzică sau studii religioase fără atestat! Atenție cînd completați opțiunile la secții!!
 • Trebuie să bifați cât mai multe opțiuni, în așa fel încât computerul să aibă variante. Puteți opta pentru un liceu preferat la mai multe secții sau puteți opta pentru o anumită secție la mai multe licee.
 • Atenție la ultima medie precizată de liceu la secția respectivă! Dacă aveți o medie mai mică sau egală cu cea precizată, riscați ca varianta să nu fie luată în considerare.

       Toate aceste date sunt un preambul la ceea ce va urma. Fiecare diriginte al clasei a VIII-a va trebui să organizeze ședințe cu părinții pentru explicarea informațiilor cuprinse în broșură. Studiați-o cu atenție, subliniați tot ce vă interesează și nu ezitați să puneți intrebări acolo unde nu ați înțeles ceva. Broșura este un labirint!

      Înarmați-vă un răbdare și veți reuși! Mult succes!