Ce trebuie să știm despre învățământul privat din România

În perioada regimului comunist, învățământul a constituit atribuția exclusivă a statului, învățământul privat fiind nepermis. Pe fondul schimbărilor ce au intervenit în sistemul românesc de învățământ după revoluția din 1989, legislația permite pe lângă sistemul public al serviciilor educaționale și funcționarea unor instituții care oferă servicii educaționale cu caracter privat.

Legea învățământului nr. 84 din 24 iulie 2005 este prima lege ce reglementează organizarea și funcționarea actualului sistem de învățământ public și privat din țara noastră. Articolele acestei legi prevăd faptul că sistemul național de învățământ este constituit din ansamblul unităților și instituților de învățământ de diferite tipuri, niveluri si forme de organizare a activității de instruire și educare. Sistemul de învățământ din țara noastră cuprinde unități si instituții de învățământ de stat și private.

Legea Educației Naționale nr.1 din 2011 aduce reglementări cu privire la învățământul privat și confesional din țara noastră. Criteriile, standardele și indicatorii de performanță pe care trebuie să le îndeplinească unitățile de învățământ preuniversitar privat și confesional sunt identice cu cele pe care trebuie să le îndeplineasca unitățile de învățământ de stat. Noutatea adusă de aceste proiect de lege este faptul că unitățile de învățământ preuniversitar particular acreditate pot fi sprijinite de stat în condițiile stabilite prin hotarâre de Guvern.

Învățământul privat din țara noastră a apărut ca o alternativă la învățământul de stat, atât din punct de vedere al actului educative, dar și ca urmare a locurilor insuficiente în instituțiile de învățământ de stat din anumite orașe mari.

Legea învățământului conține prevederi referitoare la statutul, structura și organizarea instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar cu caracter privat. Unitățile private de învățământ sunt unități libere, deschise, autonome atât din punct de vedere organizatoric, cât si economico- financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituție. Învățământul privat preuniversitar se organizează si funcționează cu aceleași niveluri și în aceleași tipuri de unități de învățământ ca si învățământul preuniversitar de stat.

În învățământul particular preuniversitar se aplică planuri similare sau alternative învățământului de stat, care cuprind discipline obligatorii, opționale și facultative, corespunzătoare standardelor naționale. Programele analitice ale disciplinelor trebuie  să răspundă acelorași cerințe ca si planurile de învățământ. Pentru învățământul particular preuniversitar planurile si programele de învățământ, similare sau alternative învățământului de stat, sunt aprobate de Ministerul Educației si Cercetării.

Posturile didactice în învățământul privat se ocupă în condițiile prevăzute de statutul personalului didactic. Cadrele didactice din învățământul particular preșcolar si primar trebuie să aibă norma de bază în unitatea respectivă, în învățământul secundar, cel puțin 40% din numărul personalului didactic trebuie să fie încadrat cu norma de bază în unitatea respectivă, iar pentru învățământul particular postliceal cel puțin 50% din posturi, constituite în conformitate cu prevederile legale, trebuie să fie acoperite cu personal didactic angajat cu norma de bază în unitatea respectivă.

Personalul didactic de conducere trebuie să fie angajat cu norma de bază în unitatea de învățământ privat respectivă si să îndeplinească cerințele statutului personalului didactic privind ocuparea funcțiilor de conducere. În învățământul preuniversitar particular și confesional, consiliul profesoral al unității respective de învățământ decide în legătură cu menținerea personalului în activitatea didactică sau de conducere, după împlinirea vârstei legale de pensionare.

În ceea ce privește diplomele sau certificatele acordate de unitățile din învățământul particular preuniversitar, înființate potrivit prezentei legi, acestea au valoare si produc efectele actelor de studii eliberate în învățământul de stat, dacă examenele de absolvire au fost susținute în fața unor comisii numite în conformitate cu dispozițiile legale. Elevii din învățământul particular se pot transfera la alte unități de învățământ de stat sau particular, cu acordul unității primitoare și în condițiile stabilite de Ministerul Educației și Cercetării.

Un alt element important în desfășurarea legală a activității instituțiilor de învățământ privat este obținerea acreditării. Autorizarea  de funcționare provizorie, acreditarea și evaluarea periodică a unităților de învațământ preuniversitar privat și confesional este realizată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. Pentru a putea obține acreditarea, instituția sau unitatea de învățământ respectivă trebuie să facă dovada că în perioada de funcționare provizorie a utilizat cel puțin 25% din venituri pentru investiții în baza materială proprie. După două cicluri de școlarizare ulterioare acreditării, instituția sau unitatea de învățământ trebuie să facă dovada că deține în proprietate cel puțin 50% din spațiile de învățământ și că în toată perioada anterioară a utilizat cel puțin 25% din venituri pentru investiții în baza materială proprie. Instituțiile și unitățile de învățământ particular se supun evaluării și controlului, în condițiile legii.

Ministerul Educației și Cercetării (MEdC a acordat pentru prima dată în anul 2006 acreditarea unui număr de 35 de unități de învățământ preuniversitar particulare. Este vorba de grădinițe, unități de învățământ primar, gimnazial și liceal, precum și de școli de arte și meserii și scoli postliceale care au solicitat acreditarea. Cele 35 de unități au fost evaluate pe baza metodologiilor valabile anterior și au fost propuse Ministerului Educației și Cercetării pentru acreditare de Agenția Româna de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. Odată cu obținerea acreditării, unitățile particulare au devenit parte a sistemului național de învățământ și au aceleași drepturi pe care le au instituțiile școlare de stat. Ele vor putea organiza examene de absolvire și vor avea dreptul de a emite diplome, certificate și alte acte de studii recunoscute de MEdC.